Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
пл. „Йордан Радичков” №4, 3500 гр. Берковица, обл. Монтана, тел: 0953/88404, факс 0953/88405

ЗАПОВЕД
№ РД-15-622 / 08.10.2021 г.

На основание чл. 63. ал. 4 и ал. 7, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 629 от 27.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г., Заповед №РД-01-305/07.10.2021 г. на директора на РЗИ-Монтана и регистрирани случаи на COVID- 19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 524.7 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Монтана.
НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на община Берковица считано от 08.10.2021 г. до 21.10.2021 г. :

 1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.
 2. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер /сватби, кръщенета и др./.
 3. Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 4. Преустановяват се провеждания на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
 5. Преустановяват се провеждания на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито с изключение на включените в годишния държавен спортен календар, като същите се провеждат без публика.
 6. Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни /медикъл СПА/ центрове.
 7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични мероприятия на закрито се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 8. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
 9. Локален подход за извеждане на учениците в електронна среда за всяко училище, в зависимост от нивото на заболеваемост.
 10. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.
 11. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от община Берковица.
 12. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само по изключение в някои ситуации /терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и при спазване на въведените конкретни мерки и др./.
 13. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само по изключение в някои ситуации /терминално болни, по преценка на директора на институцията и при спазване на въведените конкретни мерки и др./.
 14. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури в контролираните от тях обекти и дейности и създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01 -748/02.09.2021 г. и Заповед РД-01 -743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

III. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – Берковица.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Берковица.
Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица