Актуални Новини, Новини, Обяви

Заповед за изработване на ПУП

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и във връзка чл. 124а, ал.5 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, в съответствие със становище от Главния архитект на Община Берковица, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – ИПР за терена, обхващаш урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ І, кв. 29 по плана на село Гаганица, община Берковица.

Пълния текс може да видите тук.