Актуални Новини

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОКОЛО ОГНИЩА НА АЧС В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОМАРЕВО, ОБЩ. БЕРКОВИЦА

Със Заповед  № РД-12-138 от 05.12.2019 г. на Директора на РДГ-Берковица на основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 22 от Устройствения правилник на регионалните дирекции на горите, във връзка с обявен първоначално възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Комарево, община Берковица, област Монтана, със Заповед  № РД 11-2490/04.12.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, и във връзка със Заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ при дивите свине – особено опасна заразна болест по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се :

  1. Ограничава достъпа до горски територии в ловностопанските райони, попадащи в подзони „А“. Забраната е за физически лица и пътни превозни средства, спортни моторни и четириколесни моторни превозни средства (АТV), които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС. /списъкът на горски територии в ловностопанските райони, попадащи в подзони „А“  е поставен на информационното табло на ОбА-Берковица/;
  2. В подзони „А“ могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС по ред и условия, определени от Областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ мерки за биосигурност;
  3. Срокът на действие на Заповедта е до 05.01.2020 г. включително.

Заповед № РД 12-138/05.12.19 г. на директора на РДГ Берковица за ограничаване на достъпа до горски територии около огнища на АЧС в землището на с. Комарево, общ. Берковица