Актуални Новини, Новини

ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, РАЗРЕШЕНИ ЗА КЪПАНЕ И ПЛУВАНЕ

ЗАПОВЕД
№ РД-15-410/15.06.2022 г., гр. Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, както и протоколи от 15.06.2022 г. на Общинската комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, назначена със Заповед № РД-15-168/29.03.2022 г. с цел обезопасяване на водните площи на територията на община Берковица и недопускане на инциденти от удавяне
НАРЕЖДАМ

I. Определям водни обекти, разрешени за къпане и плуване, както следва:

 1. Плувен басейн към „КОМХОТЕЛ”, адрес: гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов” № 13, стопанисван от „СОЛАР ИНДЪСТРИС” ЕООД.
 2. Плувен басейн, намиращ се в плувен комплекс „ГАЛАНТ ПАЛАС”, с. Бързия, общ. Берковица, ул. „Пръшковица № 7, стопанисван от „ДЕРВЕН” ООД.
  II. Забранявам къпането и плуването във всички останали водни площи на територията на община Берковица: басейни, язовири, канали, изравнители, реки и други.
  III. Предохранителните мерки в разрешените и забранените за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти под непосредствен контрол на представителите на Общината и кметствата, на чиято територия се намират.
  IV. През активния плувен сезон от 1 май до 30 октомври, собственици /концесионери/ и наематели на водните площи са задължени:
 3. Да осигурят пазачи.
 4. Да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци /табели/, съгласно Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи.
 5. На всички обекти, разрешени за къпане и плуване, както и в ученическите лагери се назначават само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от Водноспасителна служба – БЧК.
 6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Общинската комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, назначена със Заповед № РД-15-168/29.03.2022 г., на кметовете и кметски наместници.
  Препис от настоящата заповед да се изпрати на членовете на Общинската комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, БЧК-Монтана, РЗИ-Монтана, РУ-Берковица, стопани, собственици /концесионери/ на водните обекти, кметовете и кметските наместници в община Берковица.
  Заповедта да се доведе до знанието на гражданите, чрез обявяването в сайта на Община Берковица и на информационното табло в сградата на община Берковица.

СПАСКА ГЕОРГИЕВА
Зам.-Кмет на Община Берковица
/Заповед № РД-15-401/10.06.2022 г./