Актуални Новини, Новини, Обяви

ЗАПОВЕД РД-15-383 за забрана и разрешение през активния плувен сезон

111На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.5 от Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, /ДВ бр. 65 от 31.07.96г\/, с цел обезопасяване на водните площи на територията на община Берковица и недопускане на инциденти от удавяне.

НАРЕЖДАМ:

I.   Разрешавам за къпане и плуване:

1. Всички зони, обособени за къпане и плуване съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водни площи на територията на община Берковица са:

–  Плувен басейн „Комхотел” гр. Берковица

–   Плувен басейн „ЗИМП” АД гр. Берковица

–  Плувен басейн „М-2 Марк” ЕООД гр. Берковица

II. Забранявам къпането и плуването във всички останали водни площи на територията на община Берковица: язовири, канали, изравиители, реки и други.

III. Предохранителни мерки в разрешените и забранените за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти под непосредствен контрол на представители на Общината и кметствата, на чиято територия се намират.

IV. През активния плувен сезон от 1 май до 30 октомври, собственици /концесионери/ на водните площи са задължени:

  1. Да осигуряват пазачи.
  2. Да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци /табели/, съгласно горецитираната Наредба.
  3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в ученическите лагери се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от Водоспасителна служба – БЧК – Монтана.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на комисия, назначена със Заповед № РД-15-303 от 08.05.2013г.на кметове и кметски наместници на населени места.

Препис от заповедта да се изпрати до БЧК Монтана, РЗИ Монтана и РУП Берковица, собственици /концесионери/ на водни обекти, кметовете и кметски наместници.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез залепване на достъпни места в Общината, училищата и в кметствата и обявяване чрез средствата за масово осведомяване.
 
КМЕТ: Д. Каменова