Актуални Новини

ЗАПОВЕД

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Пл. „Йордан Радичков” №4, 3500 гр. Берковица, обл. Монтана, тел.:0953/88404, факс 0953/88405

 

ЗАПОВЕД

№ РД-15-094

Гр. Берковица, 17.02.2012 г.

  ОТНОСНО: Незабавно осигуряване ретензионен обем  на потенциално  опасните хидросъоръжения и организиране безаварийното провеждане на  високите  води  на територията на община Берковица

 

          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с изпълнение на Решение №130 /10.02.2012 г. на МС; заповед РД-16-147 от 10.02.2012 г. на МИЕТ и  указания ОМП-05-2/1/ на Областен управител  Монтана за организиране  на сезонното  провеждане  на високите води;  осигуряване на ретензионен обем  в потенциално опасните  и водоемите  с  мeстно  значение на  територията  на  общината и организиране защитата на населението при наводнение

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

  1. Незабавно отваряне на основните изпускатели на язовирите „Мишовица” – гр. Берковица, „Реката” и „Конярево”  – с. Замфирово за снижаване на водното ниво на ½  спрямо обема на язовирите, измерван до ниво преливник, съгласно писмо изх. № 8 / 16.02.2012 г. на НЕК АД, предприятие „Язовири и каскади” /12.02.2012 г./.  

             След уточняване състоянието на основния изпускател на язовир „Валога” и предложено решение от работно-експертна група на Областния управител да се пристъпи веднага  към снижаване на водното ниво до указания обект

Отговорници: Р. Найденов – зам.-кмет на общината,   

Управител ОМКД,  

Ползватели на язовири,

Кметски наместник на с. Гаганица.

Срок:   веднага

  1. Организиране на постоянно дежурство и осъществяване на наблюдение на потенциално опасните язовири и водоеми с местно значение, речни участъци и отводнителни канали по Плана за защита при наводнение / съгл. Приложение 1 / .

                        Отговорници: Р. Найденов – зам.-кмет на общината,

Управител ОМКД,   

                  Ползватели на язовири,

                                                                                      Кметове с. Боровци и с. Бързия

                                                                                      Кметски наместник на с. Гаганица,

                                                                                      и с. Комарево,

.                                                                                     Специалист общинска собственост.

                                                                          Срок:   веднага

  1. Ежедневно до 09.00 и 16.00 часа или друг указан времеви график да се набира информация за състоянието на язовирите,  речните  корита  и другите отводнителни съоръжения и предаване на данните в ОКИЦ – Монтана,/ съгласно Приложение 2 /.

                                                             Отговорници: дежурни по ОбСС – Берковица,

                                                                                      Ползватели /дежурни/ на язовири,

                                                                                      Кметове и кметски наместници,  

                                                                                      Специалист общинска собственост.

                                                                          Срок:   веднага

  1. Актуализиране на спасителните отделения и договорирана техника по аварийните планове на язовирите и поддържане на готовност за действие. Създаване на авариен резерв от материали и инструменти за извършване на укрепителни дейности / Приложение 3 /.

                                                             Отговорници: Специалист ОМП и ОТ на общината,

                                                                                      Кметове и кметски наместници на

                                                                                      с. Бързия, с.Замфирово,с. Гаганица и

                                                                                      с. Ягодово,  

                                                                                      Фирми по договорите.

                                                                          Срок:   веднага

      4.1.Създаване на авариен резерв от материали и инструменти за извършване на укрепителни дейности по хидросъоръженията.

                                                             Отговорници: Р. Найденов – зам.-кмет на общината,

                                                                                      Ползватели на язовири.

                                                                          Срок:   29.02.2012 г.

     4.2. Осигуряване и поддържане на проходимост /снегопочистване/ до обекти извън общинската пътна мрежа – до язовирите „Мишовица”, „Реката” , „Конярево” и  „Валога”.

                                                             Отговорници: Р. Найденов – зам.-кмет на общината,  

                                                                      Кмет с.Замфирово                                                                                                   

                                                                          Срок:   22.02.2012 г.

                    4.3. При необходимост  устройване на подходи  /локални земни пътища/  до основните изпускатели и преливници на язовирите.  

                                                             Отговорници: зам.-кмет по инфраструктурата,  

                                                                           Срок:   22.02.2012 г.

  1. Актуализиране състава и работните документи на Общинския щаб за координация и подготовка за работа при възникване на извънредна ситуация.

                                                              Отговорници: специалист ОМП и ОТ на общината,

                                                                                       специалист ЧР.

                                                                          Срок:   22.02.2012 г.

  1. Подготовка за извеждане и настаняване на населението от заливните зони на язовирите в община Берковица.

                                               Отговорници: секретар Общинска администрация,

                                                                            Срок:   24.02.2012 г.

  1. Обучение на населението /свеждане на указания за поведение и действие при наводнения/ в общината – /съгласно Приложение 4 /.

                                                             Отговорници: зам.-кмет по инфраструктурата,  

                                                                           Срок:   24.02.2012 г.

  1. Кметовете и кметските наместници, съвместно с представители на ДГС Берковица, УОГС – Бързия по места и дирекция „Строителство, инфраструктура и опазване на околната среда” да предприемат мерки за подобряване проводимостта на речните корита и отводнителни съоръжения в населените места.

                                                          Срок:   веднага

 

      Финансовото осигуряване на мероприятията да се извърши съгласно Плана за защита при наводнение. За провеждане на превантивни дейности по осигуряване на проводимост в речните корита и СНАВР – съгласно Правилника за работа на МВКВП / МС.

 

       Контрол по заповедта възлагам на Р. Найденов – заместник кмет на общината.

 

 

 

 

 

           ДИМИТРАНКА  КАМЕНОВА

           КМЕТ на община Берковица

 

 

 

 

 

           АК/АГ

Вашият коментар