Обяви

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

N 05-2-78/ 29.02.2012 г. за заличаване на регистрация на обект с обществено предназначение

На основание на чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, ЗАЛИЧАВАМ  от Регистъра на обектите с обществено предназначение регистрацията на 11 бр. Местни водоизточници – Изворни чешми в Община Берковица, считано от 24.02.2012 г. , с което се обезсилва

регистрация N 1202000496/ 14.10.2005 г.

ПРИЧИНИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО:

Издадени заповеди на Директора на РЗИ – Монтана за спиране използването на местни водоизточници за питейно- битови цели N 05-2-63/ 24.02.2012 г. за с. Боровци,  N 05-2-64/ 24.04.2012 г. за с. Лесковец, N 05-2-65/ 24.04.2012 г. за с. Бистрилица, N 05-2-66/ 24.04.2012 г. за с. Гаганица, N 05-2-67/ 24.04.2012 г. за гр. Берковица, N 05-2-71/ 24.04.2012 г. за с. Слатина и N 05-2-72/ 24.04.2012 г. за с. Балювица за нарушения, които създават непосредствена опасност за живота и здравето на хората.

На основание на чл. 12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, което не спира нейното изпълнение.

 

Д-р Даниела Караилиева

Директор РЗИ – Монтана

Вашият коментар