Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - ГР. БЕРКОВИЦА“

00011На 30.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица в присъствието на кмета на община Берковица, г-жа Димитранка Каменова, се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица, находяща се на ул. „Калето“ № 2, УПИ І, кв. 27А по плана на гр. Берковица /ПИ 03928.511.5 по КК/ в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0042-С01  по ОПРР 2014-2020 г.“, изпълняван в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002  „Подкрепа за Професионалните училища в Република България” се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „Техно-Енерджи“ ООД, а фирмата упражняваща строителен надзор на обекта е „Ати Консулт“ ООД.

Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер:     1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер: 194 989,45 лева.

Главна цел на проекта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

watermarked-DSC07984