Актуални Новини

ЗАПОЧВА ДЪЛГООЧАКВАНИЯ РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЗАРЯНИЦА“

Стартира изпълнението на дългоочаквания проект за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Берковица и Бързия. С писмо с Вх. № ОП-66-00-213(55) от 18.10.2019 г. е получен последния съгласувателен документ от ДФ „Земеделие“ за стартиране на дейностите по строително-монтажните работи. Те ще започнат на 29.10.2019 г. от ул. „Заряница“ в град Берковица.

Ремонтът е етап от изпълнението на големия проект, спечелен от Община Берковица по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

Улиците, които ще бъдат ремонтирани са: ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“ и в село Бързия ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“.

Стойността на договора е 1 845 496,95  лева /Един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин деветдесет лева и 95 ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона двеста и четиринадесет хиляди и петстотин  деветдесет и шест лева и 34 ст./с ДДС. Фирмата-изпълнител на ремонтните дейности е „ВДХ“ АД, гр. София.

Дейностите по проекта са: Преасфалтиране на улиците, обект на договора, подмяна на тротоарите на реновираните улици, подмяна на знаците, както и нова пътна маркировка.

Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.