Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В Ж.К. “СТАРА ПЛАНИНА”

строителна площадка ж.к. "Стара планина"

На 18.05.2023 г., в Общинска администрация – Берковица бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие с № от ИСУН BG06RDNP001-19.461-0002-C01/ Рег. № 183 от 02.03.2022 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.461, мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица.
На срещата присъстваха Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, инж. Иван Георгиев – специалист „Кадастър“, Галина Борисова – инвеститорски контрол на обекта, Паулина Харалампиева – ръководител на проекта, инж. Димитър Димитров – Управител на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, Александър Василев – Управител на „АВ БИЛД“ ЕООД.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „АВ БИЛД“ ЕООД, фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, а авторски надзор на обекта е „ИСИ 09“ ООД.
Общата цел на проекта е подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги и подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ чрез изграждане и обновяване на спортна инфраструктура в град Берковица. Проекта предвижда изграждане на детска площадка за игра на деца от 3-12 г., фитнес на открито и зона за отдих, въвеждане на енергоспестяващо парково осветление, подобряване на достъпа за хора с увреждания до съоръжения и места за отдих.