Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГ

 

 

На 23 юли 2018 г. в заседателната зала на общината в присъствието на заместник-кметовете г-жа Ася Велиславова и г-н Радослав Найденов бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка  за изпълнение на обект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4, УПИ IV, КВ.77 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕРКОВИЦА /ПИ 03928.511.603 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. БЕРКОВИЦА/ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБФП № ОТ ИСУН BG16RFOP001-2.001-OO73-C01 ПО ОПРР 2014-2020“. Санирането на сградата е на стойност  1 001 165,36 лв.  Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София, а строителният надзор ще се осъществява от ДЗЗД  „ЕкоЕфект 21“, гр. София.

Основната цел на проекта е да се внедрят високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служителите на Общинска администрация, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“, както и на гражданите на Община Берковица. Целта ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи:

  • Въвеждане на група от енергийни мерки, изведени от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен ефект до 63,6% от базовата (еталонна) годишна консумация на електрическа и топлоенергия;
  • Намаляване на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 75.73 тона/CO2 на годишна база;
  • Прилагане на високоефективни енергоспестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 169,47 МWh/у и постигане на клас B.
  • Въвеждане на вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.

Енергоспестяващите мерки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са: смяна на дограма, топлинно изолиране на стени, топлинно изолиране на под, топлинно изолиране на покрив. 

Този документ е създаден в рамките на проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.