Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ В ГР. БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГОткрита е строителната площадка на ДГ „Звънче“ в гр. Берковица, която това лято ще бъде санирана по проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче “ гр. Берковица, УПИ Х, кв. 131 по плана на гр. Берковица в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0061-C01 по ОПРР 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 453 086, 30 лв.  Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София, а строителният надзор ще се осъществява от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс  Инженеринг-Лайф Енерджи“, гр. София.

Основната цел на проекта е да се внедрят високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните задачи:

  • Въвеждане на група от енергийни мерки, изведени от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен ефект до 67,5 % от базовата (еталонна) годишна консумация на електрическа и топлоенергия;
  • Намаляване на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 40.30 тона/CO2 на годишна база;
  • Прилагане на високоефективни енергоспестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 91300 КWh/у и постигане на клас B;
  • Повишаване на качеството на живот за потребителите в обекта (средногодишно 125 деца) и служителите – 22 души;
  • Прилагане на мярка с инсталиране на ВЕИ – слънчева система за битова гореща вода;
  • Въвеждане на вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.

Енергоспестяващите мерки, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, са: смяна на дограма, топлинно изолиране на стени, топлинно изолиране на покрив, изграждане на соларна система за загряване на гореща вода за битови нужди, демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация и изграждане на нова, изграждане на вентилация в сушилно помещение, както и изграждане на аспирационна и компенсационна инсталации в кухненския блок.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче “ гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.