Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БУЛЕВАРД „МРАМОР“ 6 БЛОК 5

IMG_1758Открита е строителната площадка на бул. „Мрамор“ 6 бл. 5,  който ще бъде саниран по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Общата стойност на проекта е 262 197,33 лв. с ДДС. Изпълнител на инженеринга,проектирането, упражняването на авторски надзор и изпълнение на СМР е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София.

Проекта има за цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищната сграда, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Блокът на бул. „Мрамор“ 6 бл. 5 е от 10-те жилищни сгради, които ще бъдат санирани по проекта. В момента строителната фирма е в процес на доставяне на материали. Останалите дейности, които предстоят, са: смяна на дограма, подмяна на покривната конструкция, подмяна на водопроводната мрежа в сутерена на сградата, както и на компрометирната канализационна мрежа. В общите части и в стълбищната клетка ще се подменят осветителните тела с енергоспестяващи, ще се подмени и мълниезащитата с нова.

Чрез внедряване на мерките за енергийна ефективност в сградите ще се допринесе  за: достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор; намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради; по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на жилищните сградите и запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.