Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА И УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА И УЯЗВИМИ ГРУПИ

Уведомяваме Ви, че по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА XPAHИ И/ИЛИ OCHОBHO МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2020 г.,

започва раздаването на храните, предназначени за социално слаби семейства и уязвимите групи по график за всяка община в област Монтана.

За община Берковица датите, в които ще бъдат предоставяни помощите са: от 05 октомври до 20 октомври 2021 г., без опция

за удължаване!

Пунктът е на адрес: гp. Берковица, ул. Мусала № 6A (Домашен социален патронаж) и ще работи от 09:00 ч. 16:00 ч.

Право на подпомагане по програмата имат:

1.лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г. / 2020 г.):

2.майки (осиновитепки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5   от ЗСПД през м. юли 2021 г.

3.лица и семейства. получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10a от ЗСПД за учебната 2020/2021; (сега са втори клас!)

4.лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 л в.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.

5.лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021 г.

6.лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.;

7.лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 1 6 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.- 31.07.2021 г.

Оперативната програма се управлява от Агенцията  за социално подпомагане и се осъществява със съдействието  на местните власти.

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК.

Раздаването ще се осъществява  по 2 отделни списъка срещу подпис и лична карта!

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 1 пакет, който е с еднакъв състав, но с различно тегло за правоимащите от 2-та списъка;

• Списък 1: двучленни семейства – по 1 малък хранителен пакет с 15 вида продукти с тегло 17,540 кг;

• Списък 2: тричленни  и по-големите семейства по 1 голям пакет с 15 вида продукти с тегло 27,690 кг;

• Да се спазват указанията за прилагане на противоепидемичните мерки свързани с COVID 19;