Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА УЛ. „БУК“ В БЕРКОВИЦА

11Днес Община Берковица започва реконструкция и рехабилитация на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа на ул. “Бук“. Фирмата изпълнител на ремонтната дейност е „МАРМЕТ“ АД, СОФИЯ, на стойност 185422 лв. с ДДС. Строителен надзор е „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД.
Обхвата на ремонтните дейности включва:
1. Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Бук“ с дължина на клоновете 392 м. Реконструкцията включва и подмяна на сградните водопроводни отклонения;33
2. Изграждане на канализация:
– за битови отпадъчни с дължина 392 м;
– дъждовна канализация с дължина 254 м, която зауства в две точки – в р. Шабовица и р. Берковска река.
Изпълнението на проекта ще доведе до оптимално използване на водните ресурси, намаляване загубите по съществуващите амортизирани водопроводи, предотвратяване унищожаване на съществуващата инфраструктура следствие на аварии  и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението.