Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА НАД СЦЕНАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1911“ В С.БЪРЗИЯ

На 16.11.2021 г. в Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строеж: „Реконструкция на покрив над сцената на Народно читалище „Иван Вазов – 1911“ , намираща се в УПИ VIII, кв. 25 по плана на с. Бързия, община Берковица, област Монтана“.
Изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „АВ БИЛД ЕООД“, проектант и авторски надзор „ИСИ 09“ ООД, а фирмата упражняваща строителен надзор е „ДИКРИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.
Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 43 881,00 лв. без ДДС.
С проекта се предвижда изграждане на четирискатен покрив с наклон традиционен за керемиди, традиционна дървена конструкция със стрехи видими 80 см. с дървена обшивка, завършващи с челна дъска и улук безшевен. Предвижда се и подмяната на улуците на покрива над сцената. Отводняването на ремонтирания покрив ще се осъществи през съществуващите водосточни тръби, чиито брой и схема не се променя. Обшивката на стрехата ще се обработи против гниене и дървесни вредители и обработка с лазурен цветен лак. Проектирана е конвенциална мълниезащитна уредба. Основната цел на проекта е: съхранение на сградата, за да може да се използва по предназначение.
Проектът е на обща стойност 50 981,00 лева без ДДС.