Актуални Новини

ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД ОТ СЕЛО БЪРЗИЯ ДО БЕРКОВИЦА

IMG_0602На 11 април 2018 г. в присъствието на зам.-кметовете на Община Берковица г-жа Ася Велиславова и г-н Радослав Найденов, както и г-жа Галина Велева – експерт управление проекти на НДЕФ, бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на проект  „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности на обекта е ДЗЗД „Ренбилд“, гр. София, фирмата упражняваща строителен надзор е „Дикрил Консулт“ ЕООД“ , а авторският  надзор е фирма „ЛИТ-2002“ ООД. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписа и договора с НДЕФ за безвъзмездно финансиране в размер на 514 164, 98 лв. Осигурено е и съфинансирането на проекта в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г. Общата стойност на проекта за изграждане на минералния водопровод е 1 028 329,96 лв., а срокът за изпълнение е 180 дни.

IMG_0607Предвижда се изграждане на водопровод за минерална вода с обща дължина 7 786,28 м. Тече процедура за ползване на минерална вода от Общината – проектиране и изграждане на обществена минерална чешма в района на парк „ Свети Георги Победоносец“. Общината провежда кампания за информиране на бизнеса и гражданите за процедурите за ползване на минерална вода.

Общата цел на проекта е подмяна на водопровода с цел оптимално използване на минералната вода и пълното задоволяване на потребностите от минерална вода на потребители в гр. Берковица и с. Бързия, като водопроводът се превърне в добре експлоатирано, наблюдавано и контролирано съоръжение. Загубите на минерална вода ще намалеят до минимум и същата ще се подава с изискваното качество и напор.

Конкретните цели на проекта са:

Подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води;

Индиректно намаляване емисиите на парникови газове;

Подобряване качеството на живот и икономическото развитие на Община Берковица;

Развитие на туристическата инфраструктура, в частност развитие на лечебен (медицински) туризъм, спа туризъм и балнеоложки туризъм

Успешното реализиране на проекта ще допринесе за постигане на заложената Стратегическа цел 1: Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции, Приоритет 1.3: Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината, Мярка 9: Подкрепа за развитие на туристическата инфраструктура, в частност развитие на лечебен (медицински) туризъм, спа туризъм и балнеоложки туризъм в „Общински план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.”.

 

След реализацията на проекта Община Берковица ще има възможността да предоставя качествена услуга по водопренос на минерална вода от находище с. Бързия, сондаж №1 до настоящите крайни потребители и потенциалните нови ползватели.

Община Берковица е определила като своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на висококачествени водопреносни услуги до крайните потребители и ползватели на минерална вода от находище „Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. Изграждането на минералния водопровод ще допринесе за подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води от находището.