Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО НА ПЪРВИЯ УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ ГАГАНИЦА – КОТЕНОВЦИ – ЧЕРЕШОВИЦА

Във връзка с изпълнение на проект „ Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица”, финансиран съгласно договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г. с ДФЗ, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, започна асфалтирането на първия участък от км 0+000 до км 0+595 от път MON 1013 III-815 – Гаганица – Котеновци – Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790. Изпълнител на строително-монтажни работи на обекта е „Хидрострой“ АД. Изграден е телекомуникационен колектор, тръби и шахти, положени в подземната инфраструктура. Предстои полагане на втория пласт асфалт, поставяне на пътни знаци и пътна маркировка.

В момента се извършват и ремонтни дейности на двата моста на км 4+400 и км 4+640.

watermarked-DSC03168