Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2017-2018

darvaОт днес започна приема на заявления в дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица за целева помощ за отоплителен сезон 2017/2018 г. Заявленията ще се подават по настоящ адрес. За определяне правото на подпомагане се извършва социална анкета в дома на лицето или семейството и се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. По важните условия за подпомагане с енергийна помощ са: Средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление. Лицата и семействата да отговарят и на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество. Да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години. Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата и др. В заявлението задължително се заявява видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.