Актуални Новини

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА БЛОК „НЕЗАБРАВКА“

От днес започна изпълнението на строително-монтажните работи за повишаване на енергийна ефективност на сградата на блок „Незабравка“ в град Берковица. Проектът е с № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Блок „Незабравка“ е една от 10-те жилищни сгради, които ще бъдат санирани по проекта. В момента строителната фирма е в процес на доставяне на материали и изправяне на скеле. Останалите дейности, които предстоят, са: смяна на дограма, подмяна на покривната конструкция, подмяна на водопроводната мрежа в сутерена на сградата, както и на компрометирната канализационна мрежа. В общите части и в стълбищната клетка ще се подменят осветителните тела с енергоспестяващи, ще се подмени и мълниезащитата с нова.

Строителната площадка е открита на 04.06.2018 година, а срокът за изпълнение е 90 дни. Стойността на строително-монтажните работи е 215 792, 11 лв. с ДДС. Изпълнител на ремонтните дейности е  фирма „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Враца , а надзорът се осъществява от ДЗЗД „Екип 21“ гр. София.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на сградата, намаляване на разходите за енергия на домакинствата, удължаване живота на жилищата и подобряване на условията за живот.