Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

IMG_0065На 28 декември 2017 година Консултативния съвет по въпросите на туризма проведе заседание. То бе водено от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов.

Дневният ред на заседанието включваше следните точки:

Отчет за реализираните дейности по Програма за развитие на туризма за 2017 г.;

Идеи и предложения за Програмата за развитие на туризма за 2018 г.;

Приходи от туристически данък;

Други въпроси.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и редица проблеми в туристическия бранш. От отчета  за реализираните дейности по Програмата за развитие на туризма за 2017 г. стана ясно, че двете направления, които са важна част от нея са  развитие на зона Ком като спортно-туристически център и развитие на балнеологията в Община Берковица.

По отношение на ски-център Ком – На проведеното общо събрание на „КОМ 2016“ АД е подчертана важността за по-бързо пристъпване към реализирането на етап I от проекта и ако е необходимо да се използват 2 000 000 лв. от уставния капитал за изграждането на обекта. „КОМ 2016“ АД и мажоритарният собственик ГБС са изразили позиция, че на този етап нямат интерес да пристъпят към инвестиция, докато не се реализира инвестиционното намерение за изграждане на пътя за Ком.

С писмо с изх. № ИУТИ-70-00-1696(7) от 25.10.2017г. е изпратено писмо до изпълнителния директор на „КОМ 2016“ АД от Кмета на Община Берковица и Председателя на Общински съвет – Берковица, в което за пореден път се отправя искане към Ръководството на „КОМ 2016“ АД на сесията през месец ноември да представят актуална информация за изпълнението на проект СТК „БЕРКОВСКИ БАЛКАН“ и предстоящите действия по неговата реализация.

Община Берковица продължава да търси начин за финансиране проекта за пътя. През последните четири месеца има проявен интерес и проведени разговори с представители на арабски инвеститори, както с Кмета на Община Берковица, така и с Ръководството на „КОМ 2016“ АД.

 

По отношение на минералния водопровод – внесеният проект  „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“ в НДЕФ на стойност 1 040 109,82 лв. е одобрен за финансиране. Проведена е с НДЕФ съгласувателна процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител; поръчката е обявена през месец август 2017-та година и към момента тече процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.

С Постановление 260 от 24.11.2017 г. правителството отпусна безвъзмездно 520 000 лева за съфинансиране на Проект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минерална баня гр. Берковица“.

На заседанието кметът инж. Доцов допълни още, че всеки който проявява интерес за ползване на водата трябва да кандидатства пред държавата за концесия и водоподаване. Инж. Милчо Доцов има намерение през 2018 година да се срещне с г-н Цоло Вутов, собственик и управител на „Геотехмин“ ООД, за да научи какви са намеренията му.

По отношение на Лесопарк Калето – Във връзка с предстояща Втора покана за подаване на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. No. 2014TC16I5CB007 – 2017 – 2, Община Берковица подготвя проектно предложение за подобряване на туристическата инфраструктура на лесопарк „Калето“. Предвижда се подобряване достъпа през улица „Калето“ и изграждане на иновативен туристически продукт за представяне на културно-историческото наследство на град Берковица.

Като част от Програмата за туризма е и естетизацията на местности с     туристически потенциал. В тази връзка бе приета и  одобрена програма за подобряване състоянието на Лесопарк Калето. До момента са извършени следните дейности:

–           Бяха определени три площадки за оформяне на кътове за отдих, бе одобрена схема за разполагане на пейки и кошчета, на които бяха монтирани 6 броя пейки и 3 броя кошчета;

–           Бяха подменени изпочупените дъски на масата и пейките на беседката на Калето;

–           На ул. Берковска река са поставени две табели, тип туристически, от двата подхода към Калето;

–           Съвместно с Общинско мероприятие Комунални дейности – Берковица са изработени и поставени още 5 броя дървени табели, показващи посоката към Калето;

–           На разклона за Ловен дом е поставен нов контейнер тип „Бобър“, който редовно се поддържа и обслужва от Комунални дейности;

–           Бяха окастрени клоните, бяха премахнати опасни дървета и бе почистен пътя от разклона на Кланницата до Ловен дом и към Калето;

–           През месец ноември 2016 г. и през месец октомври 2017 г. Община Берковица съвместно с ученици от ЛПГ-Берковица организира за пореден път инициатива за почистване и естетизация на местности с туристически потенциал – Лесопарк Калето. Ученицит различни класове, ръководени от учители по професионална подготовка премахнаха с резачка клоните, храстите и тревата по пътеката към Калето. Събрани бяха и всички отпадъци в местността,   изхвърляни   от недобросъвестни граждани.

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането на туристически обекти – заведения за обществено хранене и развлечение, средства за подслон и места за настаняване. За 2017 г. е извършена промяна в обстоятелствата на 1 обект, категоризирани и прекатегоризирани са 7 обекта, от които 4 къщи за гости и 1 стая за гости. Общо постъпленията от категоризация на туристически обекти до момента възлиза на 1495,00 лв. Предстоят още постъпления от категоризация, след получаване на категорийната символика.

Реализираните и отчетени нощувки за 2017 г. са 11 698 броя, за сведения през 2016-та година са отчетени 11 809 броя нощувки. Внесеният туристически данък за 2017 г е в размер на 5660,30 лв, а за 2016-та година – в размер на 4950,00 лв.

 

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Берковица се създава на основание на Закона на туризма. Неговият състав се определя със заповед на кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове.