Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 30 март  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха  30 докладни записки. На сесията бяха внесени 5  извънредни докладни, които местният парламент прие да бъде гледани. Дневният ред на заседанието включваше:

Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение;

Отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата;

Докладни записки;

Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

И на заседанието на Общински съвет кметът инж. Милчо Доцов отправи апел към съветниците и присъстващите в залата за предприемане на мерки относно зелените и биоразградими отпадъци. Ето защо основна цел на общината  е да намали обема на отпадъците, които се извозват в Депо – Монтана, още повече, че намаляването им е и задължителна за изпълнение европейска директива. Община Берковица започва масирана информационна кампания за разделното сметосъбиране, за да може да се постигне значително намаление на количеството на депонираните отпадъци, които утежняват общинския бюджет.