Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 27 април  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 18 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни записки.

На сесията бяха внесени 7 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше: отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2017 година; отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2017 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица, както и отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2017 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.

На своето заседание ОбС-Берковица прие Общинската програма за закрила на детето и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2018 година. Съветниците одобриха и подкрепиха инициативата на община Берковица за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градински и междублокови пространства като гласуваха 20 000 лева за 2018 год., с които ще се финансира начинанието.

Във връзка с внесена извънредна докладна от д-р Малвина Павлова – Управител на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица местният парламент гласува единодушно решение за осигуряване на 40 000 лева за нов Ехокардиограф. Средствата, с които ще бъде закупено оборудването, са от капиталовата програма на общината.