Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

IMG_2268На 28 септември  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха 47 докладни записки.

На сесията бяха внесени 3 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше:

-Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Берковица за 2017 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

-Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица за 2017 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

-Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – гр. Берковица за учебната 2017/2018 година.

-Докладни записки

Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На своето заседание ОбС-Берковица прие План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през IV-то тримесечие на 2018 година, докладна относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, докладнаотносно участие в учредяване и членство на община Берковица в Организация за управление на Старопланински туристически район, докладна относно подготовка и изпълнението на проект „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на община Берковица и Годеч“ и др.

Общински съвет разгледа и докладната  относно освобождаване на г-н Евгени Георгиев Иванов от длъжността заместник-председател на Общински съвет – Берковица. Чрез тайно гласуване с 11 гласа „против“, 8 „за“ и 2 недействителни бюлетини, местният парламент взе решение да не освобождава съветника Евгени Иванов от длъжността заместник-председател на Общински съвет. Комисия по избора с председател Валентин Върбанов и членове д-р Иван Иванов и г-жа Емилия Григорова проведе тайното гласуване.