Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 26 октомври  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха 30 докладни записки.

Дневният ред на заседанието включваше:

  • Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица, съвместна работа и взаимопомощ с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” –  гр. Берковица за периода до 30 септември 2018 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
  • Информация за подготовката на зимния сезон в община Берковица и готовността за ски-сезона в зона Ком.
  • Докладни записки
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

На своето заседание ОбС-Берковица прие докладна  относно намаляване цената на добитата строителна дървесина от меки широколистни видове (топола и елша), оставена на съхранение в двора на ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица; докладна РД-92-00-2243 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Берковица стая от първия етаж в бившата сграда на ДДЛРГ „Люба Тенева“; докладна относно Утвърждаване на конкурсни условия за учредяване право на строеж върху общинска земя  за изграждане на 4-четири броя гаражи в ж.к.“Изгрев“, гр.Берковица в кв.1, УПИ I по застроителния и регулационен план, понастоящем ПИ с идентификатор 03928.513.303 по кадастралната карта на гр.Берковица, чрез публично оповестен конкурс; докладна РД-92-00-2257 относно увеличаване капитала на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица чрез внасяне на движима вещ – частна общинска собственост като непарична вноска; докладна  относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Берковица; докладна относно превоз на деца, подлежащи на задължително обучение от кв. „Раковица“ до детски градини в гр. Берковица и докладна  относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”.