Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 25 април 2019 г. в заседателната зала на общината  се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни записки.

Дневният ред на заседанието включваше:

  • Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“

ЕООД, гр.Берковица за 2018 година. Проблеми и предложения за тяхното

Изпълнение;

  • Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
  • Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
  • Докладни записки
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На своето заседание ОбС-Берковица прие финансовия отчет на „В и К – Берковица“, отчетите за дейността на „Медицински център – 1” ЕООД и  „МБАЛ” ЕООД – Берковица.  Съветниците разгледаха и приеха докладна относно отчети на Народните читалища в Община Берковица, докладни относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г., докладна относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по договор BG16RFOP001-2.002-0043-C01 с МРРБ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в град Берковица“, докладна относно финансова подкрепа за издаване на книга, докладна относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица, докладна относно включване в проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“, докладна относно подготовка на проектно предложение от Община Берковица за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общински съвет упълномощи кмета инж. Милчо Доцов да представлява община Берковица за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 31.05.2019 г.