Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

Заседание на ОбС – Берковица се проведе в последния ден на месец октомври 2013 г. Присъстваха 20 общински съветника, които разгледаха и приеха близо 50 докладни. Местният парламент обсъди  Информацията за проблемите на кв. Раковица във връзка с приета план-програма от Общински съвет-Берковица. До месец март, догодина ще бъдат набелязани конкретни мерки с отговорници за решаване проблемите на ромския квартал. Сред важните за решения  докладни, съветниците обсъдиха Бизнес-план за следващия регулаторен период 2014-2018 г. на оператор „В и К Берковица” ЕООД за утвърждаване на ДКЕВР, приемането на предварителен Регионален генерален план на  водоснабдяването и канализацията за обособената териотория на „В и К – Берковица” ЕООД , прекратяване дейността на „Бързийска вода” ЕООД без ликвидация, чрез вливане във „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД и одобряване на Договор за преобразуване, както и избор на съдебни заседатели на Районен съд – Берковица. Пълна информация от заседанието на ОбС – Берковица ще бъде публикувана след обработка на материалите.