Актуални Новини, Община Берковица

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0248(1)/07 януари 2016 г.

 ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 08 януари 2016г. /петък/ от 16.50 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Докладна, относно кандидатстване на Народно Читалище „Иван Вазов – 1872“ гр. Берковица с проектно предложение “Младежко динамично сътрудничество чрез културни полезни взаимодействия“ („Youth dynamic cooperation through new cultural synergies“), за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица