Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 24 ноември 2017 г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха  20 общински съветници, които разгледаха и приеха 30 докладни записки. На сесията бяха внесени и 4 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше:

  • Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица, за 2016 – 2017 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.
  • Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2017 година.
  • Докладни записки.
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

В точка Анализ на състоянието на пазара на труда, по данни на Бюро по труда – Берковица, стана ясно, че безработицата за деветмесечието на тази година е 12 %. 700 са регистрираните безработни, от които 100 души млади хора. От тях 32 ще започнат работа по програма за временна заетост от началото на следващия месец. 33-ма човека работят по насърчителните мерки, а 87 по програма за заетост. Разгледани и приети бяха и следните докладни:

– Докладна, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

– Докладна, относно реализиране на проект „Безопасно движение по улици на децата от Община Берковица“ на ул. Г.С.Раковски, гр. Берковица по инициатива на Ротари клуб – Берковица;

– Докладна, относно корекция на бюджета на Община Берковица за 2017 година;

– Докладна, относно промяна на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Берковица (2016-2020г.) и разкриване на „Център за обществена подкрепа“ като държавно-делегирана дейност с капацитет 40 потребители;

– Докладна, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица;

– Докладна, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Берковица за 2018 година;

В точка питания, предложения и становища по обществено значими въпроси кметът инж. Милчо Доцов отговори на някои важни въпроси на съветниците Петър Якимов, Иван Георгиев, Емилия Григорова, Юлиян Иванов и Борис Цветков.

Инж. П. Якимов постави въпроса за липса на осветление и кофи  за смет в промишлената зона. Кметът обясни, че там на практика няма изградена мрежа и има липсващи стълбове. Инж. Доцов изрази желание при първа възможност да се предприемат действия, но на този етап общината няма финансов ресурс. Въпросът може да бъде решен след проучване и включване осветлението в капиталовите разходи за следващата година. Не е тайна, че голяма част от търговците са длъжници на общината. 16 000 лева е размерът на задълженията само в единия район на промишлената зона на града, но въпреки това общината ще положи усилия да реши проблема, а при доставка на нови съдове за смет, ще бъдат поставени на местата, където е необходимо. На въпроса на съветника Иван Георгиев за ул. „Заряница“ кметът поясни, че от деветте строителни обекта за подмяна на водопроводната мрежа, 8 са готови и единствено неизпълнен остава половината от ул. „Заряница“. За съжаление избраната фирма не е предприела действия и се е наложило да се прекрати договора с нея. Предприети са необходимите действия и обекта ще бъде довършен, защото улицата е включена в проекта, с който е кандидатствала общината на стойност 2 млн. лева за асфалтиране на улиците в града с изградена водопроводна мрежа.  Инж. Доцов потвърди, че ако няма целеви капиталови тя ще бъде асфалтирана със собствени средства догодина. На своите въпроси  г-жа Е. Григорова ще получи писмени отговори от кмета.