Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 27 септември 2013 г. в заседателната зала на ОбА се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Дневният ред включваше: Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ  с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” –  Берковица. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията; Докладни записки и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Съветниците единодушно приеха информацията на Комисията за борба с противообществени прояви, както и се запознаха с отчет на Й. Йорданов за работата във „ВИК- Берковица“ ООД за периода, в който временно изпълнява длъжността управител. След обработка на материалите допълнително ще информираме и за приетите докладни на заседанието.