Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 22 май 2015 година се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха 3 извънредни докладни, от които едната бе оттеглена от кмета Димитранка Каменова, а другите гласувани и внесени за разглеждане на сесията. Местният парламент прие: отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, отчет за дейността на ДДМУИ гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата и отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

На сесията бе гласувано и разкриването на социална услуга Семейно-консултативен център (СКЦ) и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот, находящ се в кв. „Раковица“. В точка питания, предложения и становища по обществено значими въпроси г-жа Каменова отговори на няколко въпроса, поставени и от съветниците за зона Ком и пътя до там, паветата и за основните ремонти по улиците „Николаевска“ и „Александровска“. Кметът заяви, че до 1-2 месеца 2-та имота в зона Ком ще бъдат предоставени на общината, защото в момента активно се движи въпроса, предстои среща с дружество „Ком 2016“ за бъдещата работа, а пясъкът и неравностите по паветата ще бъдат отстранени. Г-жа Каменова допълни още, че ще намери финансиране за пътя до зона Ком, макар и частично и това, което ръководството е обещало ще го гони до край. Подробности от заседанието след обработка на материалите.