Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_2418На 26 юни 2015 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 19 общински съветника.  Дневният ред на сесията включваше 5 точки. Разгледани бяха над 70 докладни записки. Съветниците приеха: Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица; Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2014 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица;  Отчет на НПО  и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2014 година. В точка питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси кметът Димитранка Каменова отговори на питания на общински съветници. Подробности от заседанието след обработка на материалите.