Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_2540На 31 юли 2015 година се проведе редовно заседание на Общински съвет Берковица при следния дневен ред:

  1. Информация за приключване на учебната 2014/2015 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2015/2016 година.
  2. Отчет за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  4. Докладни записки
  5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Присъстваха 19 общински съветника. Внесена бе една извънредна докладна, която местният парламент прие за разглеждане на заседанието. Приети бяха над 40 докладни записки. Актуализирани бяха Бюджета на Община Берковица за 2015 г. и капиталовите разходи. Общински съвет подкрепи кандидатстването на общината с няколко проекта по трансгранична програма България-Румъния. Подробности от заседанието след обработка на материалите.