Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_3573На 27 ноември 2015 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветника. Преди работата по дневния ред нов общински съветник, издигнат от листата на ПП БСП положи клетва. Красимир Тошев Иванов зае мястото на Радослав Найденов, който бе назначен за заместник кмет в екипа на инж. Милчо Доцов.

Съветниците гласуваха и промяна в дневния ред на сесията – добавена бе точка докладни и точка питания, мнения и предложения на граждани. 35 бяха докладните записки, които трябваше да разгледа общински съвет. Приети бяха броя и състава на постоянните комисии към ОбС-Берковица. Те ще бъдат 9  с  5 –  членен състав. Съветниците гласуваха и новата структура на Общинска администрация – Берковица. Тя предвижда 3-ма заместник-кметове в екипа на инж. Милчо Доцов, две дирекции в общата администрация и три в специализираната. На днешната сесия местният парламент:

  • определи д-р Илиян Тоимчев за представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
  • предостави за стопанисване на басейн „Св. Георги Победоносец“ от общинско мероприятие „Комунални дейности“ град Берковица;
  • увеличи средствата за снегопочистване /улици в града/ и субсидията за 2015 година на ОФК „КОМ-БЕРКОВИЦА“;
  • прие докладна , относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Заедно към успех“, по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
  • прие докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „ Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради – общинска и държавна собственост в гр. Берковица“;
  • прие докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение „Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти в националното значение и свързаната инфраструктура“;
  • Подробности от заседанието след обработка на материалите.