Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_3710На 18 декември 2015 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Преди работата по дневния ред нов общински съветник, издигнат от листата на местна коалиция „С инж. Милчо Доцов за хората от Община Берковица“ положи клетва. Румян Горков Иванов зае мястото на Димитранка Георгиева Витанова, която бе назначена за гл. счетоводител в ОбА- Берковица.

Съветниците гласуваха и внасянето на 6 извънредни докладни в дневния ред. 60 бяха докладните записки, които трябваше да разгледа общински съвет. „МБАЛ-Берковица“ ЕООД и „Медицински център 1 Берковица“ бяха освободени изцяло от такса битови отпадъци за 2016 г. Местният парламент прие и План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2016 година. На днешната сесия съветниците приеха:

– Докладна, относно допълнение на Бизнес план на „ВиК – Берковица“ ЕООД за периода до 31.12.2016 година без увеличение цената на водата;

– Докладна, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2015 година;

– Докладна, относно промяна на Решение № 48 от Протокол № 3/16.12.2011 г. на Общински съвет – Берковица за определяне на представител на Община Берковица в Съвета на директорите на „Ком 2016“ АД;

– Докладна, относно подготовка на проектно предложение „Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти с национално значение и свързаната инфраструктура“, за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”;

– Докладна РД-92-00-0153, относно кандидатстване на Община Берковица в кампания 2016 на Проект „Красива България“ от програмата на Министерство на труда и социалната политика;

Подробности от заседанието след обработка на материалите.