Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 26 февруари 2016 година се проведе заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветници. Дневният ред на сесията бе: приемане Отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД за  2015 година, относно представяне на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2015-2019 година“, докладни записки и последна точка питания, мнения и предложения. Внесени бяха 11 извънредни докладни и разгледани  над 50. Приети бяха промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Берковица. Една от тях е:  „Общински съвет по предложение на Председателя на ОбС избира с явно гласуване-анблок, от състава на общинските съветници двама или повече заместник-председатели, с мнозинство по-голямо от половината от общия брой съветници.“  Зам. председателите ще подпомагат работата на Председателя ОбС-Берковица.  Докладната бе подложена два пъти на гласуване и приета с 11 „за“, 1 „въздържал се“ и 7 „против“.  Промените подкрепиха съветниците на БДЦ, Народен съюз, Коалиция „С инж. МИЛЧО ДОЦОВ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“, ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА БЕРКОВИЦА и част от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПРТИЯ“. Против гласува ПП „ГЕРБ“ и г-жа Емилия Григорова от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПРТИЯ“. След регламентирана почивка заседанието продължи с 13 общински съветници, без представителите на ПП „ГЕРБ“. Местният парламент прие и докладната на кмета инж. Милчо Доцов, с която ОбС подкрепя инициативата за провеждане на гражданска инициатива по въпроса да се запази ли ВИК-Берковица или да се влее към ВИК-Монтана.  Стана ясно още, че предстои извънредна сесия по въпроса за ВИК  дружеството, на която ще присъства и Областния управител. Подробности от заседанието след обработка на материалите.