Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 27 януари 2017 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе заседание на Общински съвет. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха две извънредни докладни. Сесията протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2017 година;
  2. Приемане на Културния и спортен календар на Община Берковица за 2017 година;
  3. Информация за дейността на Музеен комплекс гр. Берковица. Мерки за подобряване дейността, план-програма за 2017 година и финансов отчет за 2016 година;
  4. Докладни записки;
  5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

При представянето на Бюджет-2017 кметът инж. Милчо Доцов акцентира върху няколко извода:

  • Бюджет 2017, който е в размер на 12 691 974 лв. е балансиран;
  • Ръстът на Бюджета е в размер на 1 млн. лева или 8 %. Ръстът, който Община Берковица си залага е много сериозен – 5 % повишаване събираемостта на местните приходи;
  • Бюджет 2017 е социално ориентиран – като пример инж. Доцов даде, че през 2004 година разходите за спорт са били 6 000 лева, за тази година са предвидени над 200 000 лева, като само субсидиите за спортните клубове стават от 70 000  на 84 000 лева; за социално подпомагане от 15 000 стават 20 000; за всяко новородено от 200 на 250 лева;  за подпомагане дейността на пенсионерските клубове от 24 000 стават 28 800 лева.;
  • И през 2017 година недостигът на собствени средства за инвестиции и капиталови разходи ще бъде компенсиран с добра работа по програми и проекти;
  • Към 30 млн. лева ще бъде общият бюджет на Община Берковица, ако се прибавят средствата от спечелени проекти.

В заключение кметът подчерта, че ще се търси повишаване на събираемостта на приходите, която за 2016 година е била 61,8 %.

С 20 гласа „за“ Общински съвет прие Бюджет 2017 на Община Берковица. Единодушно местният парламент прие  Културния и Спортен календар на общината за 2017 година. В тях също има увеличение на средствата – 55 500 лв. са заложени в Културния календар и 21 500 лв. за спортни мероприятия.

Като точка в дневния ред на заседанието бе информацията за дейността на Музеен комплекс-Берковица, мерки за подобряване дейността, план-програма за 2017 година и финансов отчет за 2016 година, с които ще ви запознаем в отделен материал.

Близо 40 докладни записки разгледаха и приеха общинските съветници на заседанието. Сред тях докладни:

-относно приемане за сведение Отчет за изпълнение на мандатната програма на Кмета на Община Берковица през 2016 година;

– относно изменение на действащата структура на Общинска администрация – Берковица- съветниците решиха бройката на заместник кмета по инфраструктура, устройство на територията , строителство и изпълнение на проекти да бъде изменена, както следва: Заместник кмет по стопанисване и управление на общинската собственост, собствени приходи,  местни данъци и такси и публични вземания;

– относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат за управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица – Общински съвет утвърди решението на комисията по избор, която избра Сергей Милчов Иванов за управител на общинско дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Берковица;

-относно правила за отпускане на средства за клубовете на пенсионера и инвалида;

– относно отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2016 година;

– относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Берковица за 2017 година.

Подробности от заседанието след обработка на материалите.