Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1434/19 юни 2017 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет – Берковица на 30 юни 2017г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“

ЕООД, гр.Берковица за 2016 година. Проблеми и предложения за тяхното

изпълнение.

Докладва – инж. Сергей Иванов – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2016 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Невена Григорова – Управител

  1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за деветмесечието на 2016 година.

 

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 26 юни 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица