Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 26 юли 2013 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 20 общински съветника. В началото на сесията общинските съветници приеха информацията за приключване на учебната 2012/2013 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2013/2014 година. По данни на гл. експерт „Образование“ стана ясно, че на територията на Община Берковица има 15 учебни заведения, от които 6 детски градини, 6 основни училища, две гимназии и Център за работа с деца. 287 души работят в системата на образование, от тях 197 е педагогическият персонал.  И тази година има тенденция към намаляване броя на учениците. Училищната мрежа е оптимизирана, а всички учебни заведения участват в национални програми на образователното министерство и проекти на Община Берковица. Единодушно съветниците приеха Отчетите за дейността на Дом за деца и младежи, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, Защитено жилище към Дом „Люба Тенева” ,  „Център за работа с деца” и проблеми и мерки за решаване. По предложение на кмета Димитранка Каменова съветниците решиха: „деца със степен на увреждане, ползващи детски ясли и градини да не заплащат такси“ т.е направена бе промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица. Гласувана бе и докладна записка, с която местният парламент прие анализа за финансовото състояние на общинското ВИК дружество и даде съгласие за теглене на краткосрочен банков кредит в размер на 50 000 лева за стабилизиране на дружеството. Заседанието протече делово. Подробности от сесията след обработка на материалите.