Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 28 юли  2017 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха над 40 докладни. На сесията бяха внесени и 5 извънредни докладни записки, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше информация за приключване на учебната 2016/2017 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2017/2018 година, отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Разгледани и приети бяха и следните докладни:

– Докладна, относно процедура пред Комисията за енергийно и водно регулиране по заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017 – 2021г. и заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД;

– Докладна, относно предложение за провеждане на тренировки на Градския стадион от гостуващ футболен клуб „Пъстренец /Долно Белотинци/“;

– Докладна, относно отдаване на земи от ОПФ, с изключение на пасища, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2017/2018 година и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;

– Докладна, относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публично общинска на участък от републикански път II-81 „о.п. София-Берковица-Монтана“;

– Докладна, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица;

– Докладна, относно приемане за сведение на Одитен доклад на финансово-счетоводната дейност на „МБАЛ БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица;

– Докладна, относно промяна в състава на Временната комисия по символиката;

– Докладна, относно приеманe Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от месец януари 2017 година до 30 юни 2017 година;