Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 25 май 2018 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха 27 докладни.

На сесията бяха внесени 4 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше: финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“ ЕООД  за 2017 година, отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2017 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица, отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2017 година.

Местният парламент гласува да се предостави безвъзмездно на Общинско мероприятие „Комунални дейности“  косачка и храсторез, както и предоставяне на допълнителна парична вноска в размер на 50 000 лева от бюджета на Община Берковица за  2018 г. на „ВиК – Берковица“ ЕООД за покриване на просрочени задължения. Приети бяха и годишните финансови отчети на ВиК ЕООД, Общински пазар и отчета за дейноста на Дом за пълнолетни лица с. Бистрилица.