Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_1437На 29 юни 2018 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни. Преди началото на заседанието председателят на ОбС г-н Иван Кирилов поздрави двамата съветници – г-жа Емилия Григорова, която днес има рожден ден и именика инж. Петър Якимов.

На сесията бяха внесени 4  извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Дневният ред на заседанието включваше: отчет за изпълнение на Бюджета на община Берковица за IMG_14392017 година; отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр. Берковица за 2017 година, отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2017 година, отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2017 година, докладни записки и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Местният парламент гласува и изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци в Община Берковица и разкриване на две ученически градски линии за учебната 2018/2019 година.