Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

На 27 юли 2018 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни. На сесията бяха внесени 9 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани. Разгледани бяха два основни материала. Заместник-кметът г-н Радослав Найденов представи информация за приключване на учебната 2017/2018 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2018/2019 година, а г-жа Наташа Велкова, директор на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, представи отчет за дейността на услугата за 2017 година, както и проблемите и мерките за подобряване на работата.

Местният парламент подкрепи усилията на инж. Милчо Доцов за подобряване състоянието на улиците в общината като даде съгласие за тегленето на дългосрочен кредит в размер до 600 000 лв. за реализирането на проект: „Асфалтиране улици в община Берковица“, по който е предвидено да се ремонтират 15 улици в град Берковица и общо 4 улици в селата Бързия, Боровци и Замфирово. Общинските съветници отпуснаха и 700 лв. за провеждането на турнир „Старата пушка“, представляващ ревю-спектакъл на антично и спортно оръжие, който ще се проведе за 5 път в Берковица и е единствен по рода си в България. Със свое решение Общински съвет-Берковица подкрепи и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Замфирово като гласува то да бъде включено в националния списък на защитените училища за 2018/ 2019 учебна година. Гласувани бяха и промени в Общинския план за ингерация на ромите (2014 – 2020).