Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

logoНа основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, на 28 септември 2018 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица ще се проведе редовно заседание на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Берковица за 2017 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  2. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица за 2017 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  3. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – гр. Берковица за учебната 2017/2018 година.
  4. Докладни записки
  5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

В същия ден от 10:00 часа в Заседателната зала на администрацията ще се проведе Ден на кмета.