Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 18 декември  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха над 20 докладни записки. На сесията бяха внесени 3 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани.

Дневният ред на заседанието включваше:

  1. Отчет за работата на Общинска администрация през 2018 година. Проблеми и мерки.
  2. Докладни записки
  3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Акцент в последното за годината заседание на ОбС-Берковица бе представения от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов отчет за работата на общинската администрация през 2018 г. В своята реч пред съветниците кметът конкретизира, че отчетът обхваща периода от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. Той подчерта, че усилията на администрацията са били насочени към изпълнение на основните цели и задачи, заложени в Програмата за управление на общината. Инж. Доцов с гордост отбеляза, че можем да се похвалим с много добри успехи – имаме доста изпълнени проекти през отчетния период, както и проекти, които са в процес на изпълнение. Кметът съобщи, че общината продължава да подкрепя спортните и пенсионерските клубове като е изпълнен и ангажиментът към тях за увеличение на субсидията. Накрая инж. Доцов благодари на Общински съвет – Берковица, на всички държавни, общински, частни и граждански структури и организации за съвместната работа и доброто партньорство.

На своето заседание ОбС-Берковица прие и годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2019 година. Съветниците решиха да освободят изцяло от такса битови отпадъци за 2019 година „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Берковица и „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.