Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_3659На 30 май 2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 17 общински съветници, които разгледаха и приеха над 20 докладни записки. Внесени бяха и 4 извънредни докладни, които местният парламент гласува да бъдат разгледани на заседанието. Дневният ред включваше:

– Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

-Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата;

-Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата;

-Докладни записки;

– Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Общинският съвет единодушно подкрепи предложението на кмета инж. Милчо Доцов за колективна награда на шампионите на България по ръгби „Балкански котки“. Приети бяха още: докладна  относно финансова подкрепа за закупуване на мокет за НЧ „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица; докладна относно корекция на капиталови разходи за 2019 г.; докладна относно финансова подкрепа за закупуване на строителни материали за НЧ „Съгласие 1898“, с. Гаганица; докладна относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД, гр. Монтана; докладна относно приемане на Годишен план за подкпера на личностно развитие за 2019 година на Община Берковица; докладна относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2019 година; докладна относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – гр.Берковица ” за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.