Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 24 април 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. Предвид създалата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в Република България, заседанието се проведе при закрити врата и съобразно изискванията за безопасност, разпоредени от здравните власти, във връзка с разпространението и опасността от заразяване с коронавирус.

На заседанието бе приет финансовия отчет и анализ за финансовото състояние на „ВиК – Берковица“ ЕООД за 2019 година, докладвани от инж. Даниела Захариева – Управител. Обстойно бяха обсъдени проблемите на дружеството и направени предложения за тяхното изпълнение. Бе приет и отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Медицински център – 1” ЕООД, гр. Берковица, докладвани от д-р Малвина Павлова – Управител, както и отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „МБАЛ” ЕООД, гр. Берковица, докладвани от Юлия Веселинова – Прокурист на МБАЛ – Берковица.

Бяха разгледани и приети единодушно три извънредни докладни записки –  относно възможността Община Берковица да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме  краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Берковица“; относно безвъзмездна финансова помощ, предоставяна по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от процедура за подбор BG06RDNP001-19.316 „МИГ- Берковица и Годеч”  с проект „Закупуване на оборудване и изработка на народни носии за Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“  град Берковица при Народно читалище „ Иван Вазов – 1872“,  град Берковица с цел маркетинг на културното наследство в община Берковица”. По проекта се предвижда закупуването на народни носии за участниците в клуба, рекламни материали, както и озвучително оборудване и техника, необходими за представянето пред аудиторията на танцовото културно наследство на Община Берковица. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Берковица удостоверява, че дейностите по проект  „Закупуване на оборудване и изработка на народни носии за Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“  град Берковица при Народно читалище „ Иван Вазов – 1872“  град Берковица, област Монтана с цел маркетинг на културното наследство в община Берковица” съответстват и отговарят на Стратегическа цел 1: „Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и услугите за намаляване на безработицата и повишаване на доходите”, Приоритет 1.3. „Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината” от Общински План за Развитие на Община Берковица 2014-2020.

Третата докладна записка, която бе приета от Общински съвет – Берковица  е свързана с възможността Община Берковица да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от процедура за подбор BG06RDNP001-19.316 „МИГ-Берковица и Годеч” с проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”. По проекта се предвижда оборудване и обзавеждане на две високотехнологични мултимедийни зали в сградата на Културен център „Йордан Радичков” за предоставяне на възможност за запознаване на посетителите с културното и историческото наследство на общината, изработка на късометражни рекламни клипове, представящи културните и природните забележителности, изработка на високотехнологичен сайт за виртуална разходка из забележителностите на Община Берковица, изграждане на кътове за отдих пред посетителския център.

В края на заседанието Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова отговори на поставените от общинските съветници обществено значими въпроси, свързани с мерките на Община Берковица за защита на гражданите по време на пандемията от коронавирус и опазването на здравето и живота на хората в условията на епидемията от COVID – 19.

watermarked-IMG_6364