Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 28 февруари 2020 година, в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет- Берковица. Присъстваха 17 общински съветници.

Бяха приети отчета за дейността на Музеен комплекс – гр. Берковица за 2019 г. и План – програмата за 2020 г., докладвани от Ивайло Пешков – Управител, както и отчетът за дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр. Берковица за 2019 година, докладван от инж. Иван Янакиев – Управител. Бяха обсъдени проблемите и дадени предложения за тяхното изпълнение. Освен редовните докладни записки, бяха внесени и две извънредни докладни. Едната бе относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Берковица за периода 2019 – 2021  г.  Очакваните резултати от изпълнението на Програмата са: Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината; Повишаване сигурността на енергийните доставки; Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението. Другата бе относно проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, улица „Тузлата“ от ОТ49 до ОТ52,улица „Здравец“ от ОТ41 до ОТ49, улица „Райко Даскалов“ от ОТ993 от ОТ382а, улица „Кестенарска“ от ОТ25 до ОТ886,улица „Даме Груев“  от ОТ233а до ОТ605,улица „Заряница“ от ОТ40 до ОТ8, улица „Тимок“ от ОТ939 до ОТ313а, улица „Мусала“ от ОТ365 до ОТ698, Община Берковица и на територията  на село Бързия, улица „Артец“ от ОТ109 до ОТ145, улица „Ком“ от ОТ43 до ОТ125, Община Берковица по подмярка 7.2 на мярка 7 от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020 година, сключен между Община Берковица и ДФ“Земеделие“.

Общински съвет – Берковица прие единодушно и Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2020 година. Граждани отправиха питания и изразиха становища по обществено значими въпроси.