Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 29 май 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. Бе приет отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Общински пазар 99” ЕООД, гр. Берковица, докладван от Невена Григорова – Управител, Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр. Берковица за 2019 година, докладван от Ради Иванов – Директор, както и отчета за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2019 година, докладван от Иван Кирилов – Директор.

В дневния ред бе включена и една извънредна докладна за изработване на ПУП – част регулация и прехвърляне на придаваеми места с площ от 176 кв. м.  към поземлен имот, находящ се в гр. Берковица. На заседанието бяха гласувани заявления за подпомагане с еднократна помощ на нуждаещи се от медицинска помощ лица, отдаване на земеделски имоти под наем, продажба на имоти, както и изготвяне на ПУП. Одобрени бяха програмата за закрила на детето приз 2020 година, програмата за закрила на деца с изявени дарби през настоящата година и планът за младежта за 2020 година. Общинските съветници гласуваха положително за кандидатстване на Ротари клуб като НПО по програмата „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“,  по процедура BG06RDNP001-19.315 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

watermarked-2След отхвърляне на предложението за явно гласуване, бе извършено тайно гласуване за определяне на четирима съдебни заседатели от петима кандидати. Гласуването се състоя според установените правила за провеждане на избор. Избрана бе комисия, разяснени бяха правилата и начина на гласуване. След провеждане на вота, бяха избрани Биляна Иванова, Григор Григоров, Стела Вачева и Сашка Василева за съдебни заседатели.

Цялото заседание на Общински съвет – Берковица можете да проследите в онлайн излъчването на официалния сайт на Община Берковица.