Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 26 юни 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. Бе приет отчетът за изпълнение на бюджета на Община Берковица за 2019 година, съгласно приложения за получените приходи, извършените разходи, както и за преходния остатък. Бе приет и отчетът за капиталовите разходи, за целевите разходи и за средствата, финансирани от ЕС, както и годишният отчет за състоянието на общинския дълг и отчетът за просрочените задължения и вземания на Община Берковица. Михаела Маринова – Директор, представи отчет за дейността на “Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” гр. Берковица за 2019 година, както и отчет за дейността на “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” гр. Берковица за 2019 година. Бяха гласувани докладни записки, докладвани от председателите на постоянните комисии. Общински съвет – Берковица прие докладна записка от Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова относно програмата за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 г. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Друга докладна записка от Кмета на Община Берковица бе относно приемане на окончателен проект на „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица”. Общински съвет – Берковица прие решение, с което безвъзмездно предоставя за управление и стопанисване на имот – публична общинска собственост с открит плувен басейн и сградите в него, находящ се в парк „Св. Георги Победоносец”, на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, представлявано от Иво Димитров – звено на общинска бюджетна издръжка, за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. Определя се през летния сезон от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. вход за посетители на басейна, както следва: за деца до 7 години – безплатно, за деца от 7 до 18 години – 4,00 лв. /четири лева/, за възрастни над 18 години – 8,00 лв. /осем лева/.

В дневния ред бе включена и една извънредна докладна относно постъпило заявление с вх. № РК-66-00-114/23.06.2020 г. от инж. Иван Димитров Янакиев, с което заявява, че не желае да сключи предложения договор за управление на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр.Берковица, въпреки че има Решение № 285 от Протокол № 12/29.05.2020 г. на Общински съвет-Берковица за избирането му за управител на дружеството, след проведен конкурс. С цел осигуряване на търговското управление на дружеството и осигуряване на ежедневната му работа, е внесено предложение за Прокурист на дружеството инж. Иво Георгиев Димитров – управител на ОМ „Комунални дейности“ гр. Берковица. Общински съвет – Берковица, задължава, упълномощава и възлага на управителя на  „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, инж. Иван Димитров Янакиев, да подпише одобрения договор за прокура, да изготви и подпише нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на избрания прокурист по чл.21 от Търговския закон и да впише промените в Търговския регистър.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bMFlYe5n6xM